آینه، شیشه و پروفیل درو پنجره تعداد 12 مورد - در 1 صفحه