تجهیزات، خدمات و ملزومات صنعتی تعداد 200 مورد - در 17 صفحه
 • اتصال رزوه‌ای تبدیل دنده ای (Threaded Coupling) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - تجهیزات جوشکاری - همگن‌سازی - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - سایر تجهیزات آنالیز - فیلتر هوای صنعتی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - لیتوگرافی و حکاکی - نسوز - طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - خدمات الکتروریسی - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - لایه نشانی از فاز مایع

 • اتصال رزوه‌ای تبدیل گلدانی (Coupling) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  تجهیزات جوشکاری - همگن‌سازی - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - لیتوگرافی و حکاکی - نسوز - طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - خدمات الکتروریسی - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - لایه نشانی از فاز مایع - بسته‌بندی صنعتی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - میکروسکوپ الکترونی - البسه صنعتی

 • اتصال رزوه‌ای درپوش (Plug) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - تولید نانو الیاف - نسوز - طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - پردازش پلاسمایی سطح - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - لایه نشانی از فاز مایع - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - میکروسکوپ الکترونی - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری

 • اتصال رزوه‌ای زانویی نر(Male Elbow) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  تولید نانو الیاف - نسوز - طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - رنگ و جوهر صنعتی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - پردازش پلاسمایی سطح - سایر تجهیزات تولید - جداسازی و کروماتوگرافی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - میکروسکوپ الکترونی - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده

 • اتصال رزوه‌ای سه راهی نر (Male Tee) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - رنگ و جوهر صنعتی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - پردازش پلاسمایی سطح - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - میکروسکوپ الکترونی - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - نسوز

 • اتصال رزوه‌ای کپ (End Cap) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - نسوز - طیف‌سنج‌ها - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما

 • اتصال رزوه‌ای بوشن (Adaptor) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - گرمکن‌های صنعتی - میکروسکوپ الکترونی - سایر تجهیزات تولید - تجهیزات انتقال آب - بسته‌بندی صنعتی - مشخصه‌یابی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی

 • اتصال رزوه‌ای سه راهی ماده (Tee) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - سایر تجهیزات تولید - گرمکن‌های صنعتی - تجهیزات انتقال آب - بسته‌بندی صنعتی - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی

 • اتصال رزوه‌ای زانویی چپقی (Coupling) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  بسته‌بندی صنعتی - تجهیزات انتقال آب - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - سایر تجهیزات تولید - گرمکن‌های صنعتی

 • اتصال رزوه‌ای مغزی (Male Coupling) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - سایر تجهیزات آنالیز - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - فیلتر هوای صنعتی - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - تولید نانو الیاف - طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - میکروسکوپ پروبی روبشی - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - سایر تجهیزات تولید - گرمکن‌های صنعتی - بسته‌بندی صنعتی - تجهیزات انتقال آب - البسه صنعتی

 • اتصال رزوه‌ای زانویی ماده (Female Elbow) پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود مقاومت به ضربه و افزایش استحکام خط جوش

  تعاونی پایا بسپار آریا

  سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - تولید نانو الیاف - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار - طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - خدمات الکتروریسی - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - لایه نشانی از فاز مایع - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - میکروسکوپ پروبی روبشی - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - بسته‌بندی صنعتی - تجهیزات انتقال آب - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری

 • لوله انعطاف پذیر (لی فلت) پلیمری P-PVC حاوی نانوذرات جهت بهبود محافظت نوری

  تعاونی پایا بسپار آریا

  طیف‌سنج‌ها - نسوز - خدمات پوشش‌دهی - خدمات پلاسما - تولید مواد نانوساختار - خدمات الکتروریسی - پروفایلومتر و ضخامت‌سنج لایه نازک - پردازش پلاسمایی سطح - رنگ و جوهر صنعتی - آسیاب‌کاری و آلیاژسازی مکانیکی - جداسازی و کروماتوگرافی - سایر تجهیزات تولید - میکروسکوپ پروبی روبشی - لایه نشانی از فاز مایع - میکروسکوپ الکترونی - مشخصه‌یابی - گرمکن‌های صنعتی - بسته‌بندی صنعتی - تجهیزات انتقال آب - البسه صنعتی - همگن‌سازی - تجهیزات جوشکاری - سیستم‌های تصویربرداری از موجودات زنده - فیلتر هوای صنعتی - سایر تجهیزات آنالیز - تولید نانو الیاف - لیتوگرافی و حکاکی - پوشش‌دهی فیزیکی و شیمیایی بخار

تجهیزات، خدمات و ملزومات صنعتی