پودر نانو میله های سولفید روی

پودر نانو میله های سولفید روی

    1. گواهی نانومقیاس

    2. 1397/03/28
    3. 1398/03/27
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول

ZnS (سولفید روی) یکی از اولین نیمه‌رساناهای شناخته‌شده می‌باشد که دارای خواص قابل‌توجهی است و برای کاربردهای مختلفی از قبیل فرستنده‌های میدانی، الکترولومینسانس، الکتروکاتالیست و بیوسنسورها موردتوجه قرار می گیرد. در مقایسه با نمونه بالک، پودر نانو ذرات ZnS دارای خواص فیزیکی و شیمیایی قابل توجهی است. این خواص شامل افزایش نسبت سطح به حجم، اثر اندازه کوانتومی، اثر سطحی و حجمی و اثر میکروسکوپی تونل زنی کوانتومی، جذب اپتیکی، فعالیت شیمیایی و مقاومت حرارتی بیشتر، خاصیت کاتالیستی و نقطه ذوب پایین است.

در مواد پلی کریستالی با ساختار مکعبی زاویه شکست نور ثابت است و نور در مسیر مستقیم عبور می‌کند. تفرق نوری به‌وسیله مواد پلی کریستالی غیر مکعبی زمانی قابل صرف­نظر کردن است که اندازه ریز ساختارشان در حد نانو باشد. امروزه ساخت پنجره‌های نوری از مواد پلی کریستال دارای اهمیت است؛ لذا برای کاهش این پدیده و همچنین دست یافتن به استحکام مکانیکی و هدایت حرارتی خوب، ساخت پنجره‌هایی از نانوساختارهای ZnS که اندازه ریز ساختارهای آن­ها در حد نانو باشد موردتوجه قرار گرفته است.

نانوذرات ZnS در کاربردهای نشر میدان، فعالیت‌های کاتالیستی، سنسورهای UV، سنسورهای شیمیایی، بیوسنسورها، ترانزیستورهای اثر میدانی، رساناهای نوع p، سنسورهای گازی و نانوژنراتورها مورداستفاده قرار می‌گیرند.

یکی از کاربردهای ویژه این محصول ساخت پنجره‌های نوری به دلیل خواص اپتیکی منحصر به فرد آن است.

در مقایسه با نمونه بالک، پودر نانو ذرات ZnS  دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ­ای می‌باشد. این خواص شامل افزایش نسبت سطح به حجم، اثر اندازه کوانتومی، اثر سطحی و حجمی و اثر مایکروسکوپی تونل زنی کوانتومی، جذب اپتیکی، فعالیت شیمیایی و مقاومت حرارتی بیشتر، خاصیت کاتالیستی و نقطه ذوب پایین است.

در مواد پلی کریستالی با ساختار مکعبی زاویه شکست نور ثابت است و نور در مسیر مستقیم عبور می‌کند. تفرق نوری به‌وسیله مواد پلی کریستالی غیر مکعبی زمانی قابل صرف­نظر کردن است که اندازه ریز ساختارشان در حد نانو باشد. امروزه ساخت پنجره‌های نوری از مواد پلی کریستال دارای اهمیت است؛ لذا برای کاهش این پدیده و همچنین دست یافتن به استحکام مکانیکی و هدایت حرارتی خوب، ساخت پنجره‌هایی از نانوساختارهای ZnS که اندازه ریز ساختارهای آن­ها در حد نانو باشد موردتوجه قرار گرفته است.