دوره سیزدهم (سال 1397)

چهاردهیمــن دورۀ جشــنوارۀ برتریــن شرکت‌های فناوری نانو در دیماه 1398 و همزمــان بــا مجمــع اقتصــاد فنــاوری نانــو برگــزار شــد. ایــن جشــنواره در ســه ســطح از بین شــرکت‌های صنعتی، شرکت‌های فناور و شرکت‌های صادراتی کــه در سال 1397 بالاتریــن امتیــاز را در شــاخص‌های معین‌شده کسب کردند، رتبه‌بندی شده و از آنها تقدیر گردید.

  نام شرکت
شرکت‌های صنعتی یاران ساختار آذر
تولیدی و صنعتی گوهرفام
گروه صنعتی شفیق
شرکت‌های فناور صنایع لاستیک فراپیشتاز هونام
نانو فناوران خاور
گسترش فناوری خوارزمی
شرکت‌های صادراتی پلاستیک کاران فاران
پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر
تولیدی پوشاک نانو مهیار زنجان
شیشه کاوه فلوت
صنایع الکترو اپتیک صاایران
نانو دارو پژوهان پردیس
نساجی فر خ سپهر کاشان