آزمایشگاه‌های همکار

آزمون‌های مشخصه‌یابی

نام مرکز

نام آزمایشگاه

شماره اپراتور

XRD

دانشکده امیر کبیر (لینک)

آزمایشگاه مرکزی

021-64545424

دانشکده شهید بهشتی (لینک)

مرکزی شیمی

021-29902763

دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

اشعه ایکس (لامپ Co)

021-82883426

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف (لینک)

کفا

021-66166246

دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران (لینک)

کریستالوگرافی و متالوگرافی پبشرفته

021-82084145

TEM

شرکت پر طاووس مشهد (لینک)

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

0511-5420731

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (لینک)

دانشکده هوا فضا

021-73064125

دانشکده برق دانشکده فنی دانشگاه تهران (لینک)

آزمایشگاه نانو الکترونیک و لایه نازک

021-61114337

مرکز IBB دانشگاه تهران (لینک)

آماده سازی نمونه TEM

021-61113380

FE-SEM

 رازی علوم کاربردی رازی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه ها

021-49732

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (لینک)

آزمایشگاه نانو الکترونیک و لایه نازک

021-61114337

021-88013201

مرکزپژوهش متالورژی رازی (لینک)

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

6307

XRF

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم

021-82883426

کانساران بینالود (لینک)

آزمایشگاه آنالیزهای شیمیایی

021-22324820

AAS

 بنیاد علوم کاربردی رازی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه‌ها

021-49732

مرکز پژوهش متالورژی رازی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه‌ها

6307

موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر (لینک)

آزمایشگاه طیف سنج جذب اتمی

021-88376010

پژوهشگاه مواد و انرژی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه‌ها

0263-6280040-49

BET

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف (لینک)

دانشکده فیزیک

021-66166246

دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران (لینک)

آزمایشگاه تحقیقاتی دکتری

021-61112614

پژوهشگاه مواد وانرژی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه‌ها

026-16204131

DLS-Zeta

آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (لینک)

آزمایشگاه سیستم‌های نوین

021-64121124

دانشگاه تربیت مدرس (لینک)

دانشکده شیمی

021-82883517

AFM

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف (لینک)

مقیم

021-66166246

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف (لینک)

دانشکده فیزیک

021-66166246

 دانشگاه علم و صنعت (لینک)

آزمایشگاه مرجع مرکزی

021-77240085

FTIR

مرکز پژوهش متالورژی رازی (لینک)

مجموعه آزمایشگاه ها

021-6307

آزمون آنتی‌باکتریال

آزمایشگاه زیست محصول پرشین

آزمایشگاه زیست محصول پرشین

021-88968912

آزمایشگاه همکار غذا و آب رازی (لینک)

آزمایشگاه همکار غذا و آب رازی

021-66460971

مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین (لینک)

آزمایشگاه بهشت آیین

021-86018736