دوره هشتم (سال 1392)

محصولات شرکت‌های متقاضی در جشنواره طی چهار شاخص کلان؛ فناوری، سازمانی، تولید و بازار مورد ارزیابی قرارگرفته است. برگزیدگان دوره هشتم جشنواره‌ در دو بخش تجهیزات و محصولات در جدول زیر معرفی شده‌اند.
filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915