الزامات ارزیابی جشنواره

برای ارزیابی شرکت ها در هر حوزه علاوه بر دارای بودن گواهی نانو مقیاس پیش شرطهای زیر برقرار می باشد:

  • شرط حضور حوزه شرکت های صنعتی: حداقل میزان فروش 50 میلیارد ریال در سبد محصولات نانویی در سال گذشته می باشد.
  • شرط حضور شرکت های فناور برتر: 1- از تاریخ ثبت شرکت کمتر از 10 سال گذشته باشد. 2- حداقل فروش معادل 5 میلیارد ریال باشد.
  • شرط حضور شرکت های صادرکننده برتر: فروش قطعی سبد محصولات نانو حداقل 50 هزار دلار باشد.