آینه، شیشه و پروفیل درو پنجره تعداد 3 مورد - در 1 صفحه