آینه، شیشه و پروفیل درو پنجره تعداد 4 مورد - در 1 صفحه