شرکت تانیاسرام گاریزات

سهامی خاص تولیدی

  • 1394
  • 14005183895
شرکت تانیاسرام گاریزات
شرکت درسال1394درمنطقه گاریزات استان یزد افتتاح شد و تولیدکننده انواع کاشی و سرامیک وسایل بهداشتی و چینی و صنایع وابسته می باشد. هدف از تاسیس این کارخانه ایجاد اشتغال در منطقه محروم گاریزات می باشد
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • یزد
  • یزد
  • یزد شهرستان تفت بخش گاریزات شهرک صنعتی گاریزات ابتدای بلوارامام حسین شرکت تانیاسرام - 8998147119
  • 035-32673100
  • 035-33277420