نانو پژوهش فناور سورنا

سهامی خاص تولیدی

محصولات آزمایشی
نانوکلوئید تیتانیا ایجادکننده خاصیت فوتوکاتالیستی بر روی شیشه
نانو پژوهش فناور سورنا
شرکت نانو پژوهش فناور سورنا متشکل از جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۵ در زمینه تولید نانو پوشش های خودتمیزشونده فعالیت می کند.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • اصفهان
  • اصفهان
  • 81737-51387
  • 031-34315348