دسته بندی محصولات

آنالیز گرمایی تفاضلی

آنالیز گرمایی تفاضلی
تعداد رای : ۲

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی درآنالیزحرارتی است و دربسیاری صنایع ازقبیل داروسازی، پلیمر،کشاورزی، مطالعه نیمه هادیها، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. ضـریب ظرفیـت‌حرارتی، انتقال حرارت،داده‌هـای انـرژی جنبشـی، خلـوص مواد، تغییـرفـاز و تغییرات حالت ساختمان کریستالی مواد با استفاده از روش DSC قابـل تعیـین مـی‌باشد.دستگاه دارای دوکفه است. برروی هرکفه یک بوته قراردارد. در یک بوته نمونه مرجع و بوته دیگر نمونه اصلی است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرما دهی می‌کند. سامانه گرمادهی هربوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در اینصورت دستگاه مقدارگرمای بیشتری به آن منتقل می‌کند. باتوجه به آنکه دستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی بهسمت بالا ایجاد خواهد شد. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک ایجاد شده روبه پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه رانشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما دردستگاه تاثیرمستقیم برپیک‌های نموداردارد.
روش گرما سنجی روبشی تفاضلی برای ارزیابی واکنش‌های شیمیایی، تغییرحالت‌های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی انواع مواد مانند نانومواد، شیمیایی، فلزیو سرامیکی، دارویی، غذایی، نساجی، بیولوژیکی، پلیمری وغیره بطورگسترده‌ای استفاده می‌شود.
filereader.php?p1=main_f899139df5e105939
تنها ارتباط با فناوری نانو دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی، مربوط به بررسی رفتار بلورینگی، تبلور و آمورف شدن مواد می‌باشد. این موضوع می‌تواند منجر به درک درستی از رفتار مواد در شرایط مختلف دمایی و تغییر کریستالی آن‌ها شود.
دستگاه با مواد استانداردPerkin Elmer کالیبراسیون میگردد .

استاندارد های این محصول

  • گواهی نانومقیاس

    گواهی نانومقیاس

    تاریخ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    تاریخ اعتبار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)