دسته بندی محصولات

فرم‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌ها

دستورالعمل شماره IMP-SW-11، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۴

          "دستورالعمل بازرسی نانوکلوئیدها"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-12، ویرایش دوم؛ سال انتشار ۱۳۹۴

          "دستورالعمل بازرسی نانوشی‌ءهای سرامیکی"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-13، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۴

          "دستورالعمل بازرسی نانوشیء‌های کربنی"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-14، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۵

          "دستورالعمل بازرسی نانورس‌ها"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-15، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۶

          "دستورالعمل بازرسی مواد سرامیکی نانومتخلخل"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-21، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۶

          "دستورالعمل بازرسی منسوجات آنتی‌باکتریال"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-22، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۶

          "دستورالعمل بازرسی کاتالیست‌های بر پایه سرامیک‌های نانومتخلخل"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-23، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۶

          "دستورالعمل بازرسی محصولات بر پایه نانوامولسیون‌ها"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-24، ویرایش اول؛ سال انتشار ۱۳۹۷

          "دستورالعمل بازرسی سطوح پلیمری و سایر سطوح نامتخلخل آنتی‌باکتریال"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-25، ویرایش اول، سال انتشار ۱۳۹۷

          "دستورالعمل بازرسی منسوجات با قابلیت دفع آب و مایعات آبی"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

دستورالعمل شماره IMP-SW-26، ویرایش اول، سال انتشار ۱۳۹۷

          "دستورالعمل بازرسی رنگ و رزین‌ حاوی نانو ذرات"

 filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

فایل تفاهم‌نامه نانومقیاس

          "تفاهم‌ نامه"