دسته بندی محصولات

مشخصه‌یابی و تکمیل مستندات فنی

ارزیابی اولیه، بازرسی و اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصول، بدون وجود مستندات فنی و نتایج آزمون‌ها امکان‌پذیر نیست. در همین راستا واحد ارزیابی محصولات از تکمیل پرونده، انجام آزمون‌های مشخصه‌یابی و بررسی خواص و کارایی محصول تولیدی شرکت‌های صنعتی حمایت می‌کند. شرکت‌های تولیدی، سازمان و صنایع بزرگ که محصولات جدیدی را در R&D داخلی توسعه داده و نیاز به مشاوره فنی پیش از بازرسی دارند، می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.
کارگزاران این واحد با بررسی نمونه محصول ارسالی و انجام آزمون‌های مرتبط، گزارش مبسوط فنی را تهیه و به متقاضیان ارائه می‌دهد.