بازرسی و اعطای گواهینامه نانومقیاس

جهت انطباق سه شرط محصول فناوری نانو و اخذ گواهینامه نانومقیاس - برای آن دسته از تولیدکنندگان که محصول آن‌ها موردپذیرش قرارگرفته - بازدید و نمونه‌برداری توسط شرکت‌های کارگزار بازرسی انجام می‌گیرد. در این مرحله پیش از شروع فرآیند بازرسی، متقاضی باید مبلغ 15.000.000 ریال معادل پانزده میلیون ریال (مصوبه سال 1395) را به حساب شرکت کارگزار واریز نماید. شرکت بازرسی پس از بازدید از خط تولید و نمونه‌برداری، آزمون‌هایی را (بر اساس ادعای متقاضی) بر روی نمونه‌ها انجام داده و نتایج آزمون را به همراه گزارش بازرسی به واحد ارزیابی اعلام می‌کند. با مقایسه مدارک ارسالی شرکت و نتایج بازرسی اعلام نظر فنی در خصوص تأیید و یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول ارائه می‌گردد.
در صورت تأیید محصول، گواهینامه نانومقیاس به محصول اهدا خواهد شد.