بازرسی و اعطای گواهینامه نانومقیاس

جهت انطباق سه شرط محصول فناوری نانو و اخذ گواهینامه نانومقیاس - برای آن دسته از تولیدکنندگان که محصول آن‌ها موردپذیرش قرارگرفته - بازدید و نمونه‌برداری توسط شرکت‌های بازرسی انجام می‌گیرد. شرکت بازرسی پس از بازدید از خط تولید و نمونه‌برداری، آزمون‌هایی را (بر اساس ادعای متقاضی) بر روی نمونه‌ها انجام داده و نتایج آزمون را به همراه گزارش بازرسی به واحد ارزیابی اعلام می‌کند. با مقایسه مدارک ارسالی شرکت و نتایج بازرسی اعلام نظر فنی در خصوص تأیید و یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول ارائه می‌گردد.
در صورت تأیید محصول، گواهینامه نانومقیاس به محصول اهدا خواهد شد.